Cookies

Lubimy ciasteczka

Wykorzystujemy je, aby poprawić Twój komfort korzystania ze strony. Klikając "Akceptuję", zgadzasz się na ich wykorzystanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych i poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego dbamy o odpowiednie zabezpieczenie i zapewnienie Ci komfortu korzystania z naszych stron internetowych. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych, a także Twoje prawa i obowiązki.

§1 Definicje.

§2 Administrator danych.

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest JohnnyBros (§1 lit. c).
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  • a) listownie na adres: JohnnyBros sp. z o.o. siedzibą przy ul. Strzeleckiej 7B, 80-803 Gdańsk;
  • b) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: rodo@johnnybros.com.

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

1. Usługi internetowe.

Dane Użytkownika są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji oferty naszych usług poprzez:
a) korzystanie z usług prowadzonych przez Serwis;
b) świadczenie lokalnych usług poprzez naszych partnerów serwisowych;
c) świadczenie usług i realizacja praw Użytkownika jako konsumenta, zarówno przed jak i po zawarciu umowy, w tym poprzez kontakt bezpośredni (e-mail);
d) udostępnianie Użytkownikowi naszych własnych informacji, komunikatów, newsletterów i innych bezpośrednich przekazów za pośrednictwem Serwisu;
e) zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług;
f) ocenę i pomiar danych związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika.

W przypadku zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług, z których korzysta Użytkownik, jego dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO). W pozostałych przypadkach podstawą prawną jest uzasadniony interes JohnnyBros wynikający z przedmiotu działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Przedstawienie oferty.

Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu:
a) analizy częstotliwości usług wyświetlanych w Serwisie JohnnyBros dostosowanych do preferencji Użytkownika;
b) personalizacji oferty JohnnyBros w oparciu o dane przekazane przez Użytkownika. W tym celu Serwis wykorzystuje dane dotyczące urządzenia i dostępu, a także analogiczne dane otrzymane od partnerów Serwisu. Spersonalizowana oferta zapewnia Użytkownikowi wygodne i przystępne korzystanie z Serwisu oraz dostępność do wszystkich usług oferowanych przez Serwis. Personalizacja umożliwia prezentację usług dostosowanych do potrzeb Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu dostosowania produktów Serwisu do preferencji Użytkownika jest uzasadniony interes JohnnyBros, którym jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Reklama, badania rynku i analiza danych.

W ramach analizy danych, w tym badania rynku, Serwis wykorzystuje dane Użytkowników do własnych celów promocyjnych, w celu:
a) worzenia grup docelowych Użytkowników (również w ramach mediów społecznościowych takich jak Facebook) o podobnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, podobnym sposobie korzystania z Serwisu (segmentacja);
b) gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących danych demograficznych, preferencji i zainteresowań, oraz korzystania z Serwisu, a także wykorzystywania tych informacji do prowadzenia działań promujących usługi JohnnyBros;
c) promowania własnych usług;
d) planowania i analizowania skuteczności działań promocyjnych w grupach docelowych;
e) doskonalenia i dostosowywania działań promocyjnych własnych serwisów.

Dzięki temu Serwis może prezentować interesujące dla Użytkownika usługi JohnnyBros zgodnie z jego preferencjami, wykorzystując dane statystyczne, zagregowane i zanonimizowane, a także dane, które można przypisać do konkretnej osoby poprzez wykonanie dodatkowych czynności. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z uzasadnionego interesu JohnnyBros, którym jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Rozwój produktów i technologii.

Dane Użytkownika są wykorzystywane w celu rozwoju usług Serwisu (rozwój technologii, personalizacja usług), co umożliwia dostosowanie ofert do preferencji Użytkownika. Serwis wykorzystuje przy tym dane zagregowane lub zanonimizowane, co ułatwia i przyspiesza rozwiązywanie problemów w Serwisie, a także korzystnie wpływa na poziom obsługi klienta. W ten sposób realizowane są cele polegające na:
a) doskonaleniu kanałów komunikacji z Administratorem danych poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych rozwiązań kontaktowych (np. automatyczne odpowiedzi na e-maile);
b) optymalizacji spersonalizowanych usług i technologii do analizy danych i promocji Serwisu oraz jego partnerów;
c) rozwoju technologii zapewniających bezpieczeństwo systemów informatycznych, danych osobowych oraz zapobiegających oszustwom;
d) optymalizacji procesów biznesowych w celu przyspieszenia i uproszczenia realizacji zawieranych umów oraz oferowanych usług;
e) ciągłym opracowywaniu rozwiązań technicznych w celu doskonalenia i optymalizacji personalizacji oferty;
f) opracowywaniu i weryfikacji rozwiązań programistycznych mających na celu optymalizację niezbędnych procesów biznesowych i logistycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegający na rozwoju produktów i technologii, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia działalności oraz dopasowania oferty do Twoich potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§4 Zakres przetwarzania danych.

Dane są przetwarzane w Serwisie w celu:
a) rejestracji konta w Serwisie w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
b) otrzymywania powiadomienia o wybranych przez Użytkownika usługach w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail;
c) umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem w zakresie: imię i nazwisko, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer telefonu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail.

§5 Prawa osób, których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik ma prawo do:
a) usunięcia konta Użytkownika. Użytkownik musi w takim przypadku wysłać żądanie usunięcia konta na adres: rodo@johnnybros.com z adresu e-mail konta Użytkownika;
b) usunięcia danych bez podania przyczyny (w zależności od decyzji Użytkownika może to skutkować usunięciem części lub całości danych zgromadzonych wcześniej na koncie Użytkownika w Serwisie);
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości lub w części, a także we wskazanym celu;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na określony czas lub w określonym zakresie;
e) poprawiania lub sprostowania danych osobowych;
f) przeniesienia posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wskazując nazwę i adres podmiotu, któremu mają zostać przekazane ww. dane oraz ich zakres, tj. jakie informacje mają zostać przekazane. Przekazanie nastąpi drogą elektroniczną po potwierdzeniu wniosku przez Użytkownika. Dla bezpieczeństwa tych danych niezbędne jest potwierdzenie, że żądanie to pochodzi od Użytkownika;
g) informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za postępowanie z danymi osobowymi, w państwie, w którym Użytkownik zamieszkuje. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Rozpatrzenie żądań Użytkownika nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach powyższy termin może być dłuższy.

Dane dotyczące czynności wykonywanych przez Użytkownika w Serwisie są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia interesów JohnnyBros jako Administratora danych poprzez zebranie dowodów związanych z rozpoznaniem reklamacji. Usunięcie danych przez Użytkownika nie powoduje zaprzestania przetwarzania we wskazanym zakresie.

§6 Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia lub wnioski dotyczące danych osobowych Użytkownik może składać Administratorowi danych w wybrany sposób:
a) drogą elektroniczną na adres: rodo@johnnybros.com;
b) listownie na adres: JohnnyBros sp. z o.o. siedzibą przy ul. Strzeleckiej 7B, 80-803 Gdańsk.

§7 Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:
a) istnienia danego konta Użytkownika w Serwisie;
b) wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) - 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy JohnnyBros;
c) wynikający z korzystania z usług Administratora Danych (w jakiejkolwiek formie) - 2 lata od każdego kontaktu;
d) prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) - do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika;
e) bezpośredniej promocji własnych usług - do czasu wyrażenia przez Użytkownika skutecznego i uzasadnionego sprzeciwu;
f) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. reklamacjami) - do czasu upływu terminu związanego z danym roszczeniem wynikającego z przepisów prawa.

§8 Powierzenie przetwarzania lub przenoszenie danych.

Powierzamy dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z JohnnyBros w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów. W celu zapewnienia Użytkownikowi komfortu korzystania z Serwisu, dane mogą być również przekazywane firmom świadczącym na rzecz Serwisu usługi informatyczne i analityczne (np. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacją użytkowników), i dostawcom usług w chmurze (np. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców). Dane udostępniane są również podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie. Z chwilą przekazania danych podmioty te stają się administratorami danych.

Dane osobowe Użytkownika, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności, nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. W związku z tym Użytkownik nie będzie otrzymywał treści promocyjnych innych niż z Serwisu. Serwis nie świadczy również usług promocyjnych na rzecz osób trzecich.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika zapewnione jest poprzez zastosowanie skutecznych i odpowiednio dostosowanych środków technicznych i organizacyjnych.

§9 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W ramach korzystania przez Administratora Danych z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność (dostarczanych np. przez Google), dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia do przetwarzania danych osobowych we współpracy z Administratorem Danych. Odpowiednie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych poza EOG są zagwarantowane poprzez stosowanie zewnętrznych umów o przetwarzanie danych opartych na standardowych klauzulach umownych spełniających wymogi RODO.

§10 Dane przetwarzane przez strony internetowe i urządzenia mobilne.

W celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika (gdy jest to niezbędne lub wynika z uzasadnionego interesu JohnnyBros lub osób trzecich), Serwis jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i utrwalania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkownika (m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych lub bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane te mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów, z których korzysta Użytkownik. Zbieranie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, umożliwiając wygodne korzystanie i pełny dostęp do naszego serwisu.

§11 Pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które umożliwiają m.in. prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te pozwalają Serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować jego wygląd do preferencji Użytkownika. Pliki cookies są niezbędne, aby umożliwić Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu i niezakłócone korzystanie ze wszystkich funkcjonalności. Pliki te dostarczają informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie, ale nie pozwalają na pełną identyfikację Użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, dzięki czemu możliwe jest prezentowanie treści odpowiadających preferencjom Użytkownika;
c) utrzymania sesji Użytkownika;
d) dostarczania treści promocyjnych od marek JohnnyBros dostosowanych do potrzeb Użytkownika.

§12 Piksel Facebooka.

Strony internetowe Serwisu zawierają Piksel Facebooka, dzięki czemu możemy wyświetlać Użytkownikowi reklamy naszej marki w oparciu o jego zainteresowania, gdy odwiedza on portal społecznościowy Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. Dzięki temu Użytkownik może otrzymywać spersonalizowane treści reklamowe, tak aby nasza strona internetowa i nasza oferta usług była dla niego jak najbardziej interesująca i trafna. Przekazanie tych danych umożliwia nam również pomiar skuteczności spersonalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Zebrane dane są anonimowe, nie uzyskujemy informacji o tożsamości użytkowników. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby można było stworzyć link do odpowiedniego profilu użytkownika. Facebook wykorzystuje te dane do celów reklamowych. Więcej informacji o ochronie prywatności można znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Użytkownik może samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu "Custom Audiences" w obszarze ustawień reklamowych. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

§13 Piksel i inne podobne technologie.

Serwis korzysta z usług partnerów, którzy mogą umieszczać w nim tzw. "piksel". Za pomocą "piksela" lub innej podobnej technologii nawiązywane jest połączenie z serwerami partnerów Serwisu, gdy Użytkownik odwiedza Serwis. Umieszczenie "piksela" wymaga zgody Użytkownika jako części jego zgody na cookies. Partnerzy Serwisu mogą dostosować wyświetlane promocje usług Serwisu do preferencji Użytkownika określonych na podstawie informacji przekazanych ww. partnerom podczas korzystania ze stron internetowych. Dzięki temu Użytkownik może otrzymywać spersonalizowane treści dotyczące Serwisu, tak aby były one dla niego ciekawsze i bardziej odpowiadały jego preferencjom. Przekazanie tych danych umożliwia również Serwisowi mierzenie skuteczności spersonalizowanej reklamy oraz tworzenie raportów na temat jej zawartości.

§14 Informacje o profilach marek JohnnyBros na portalach społecznościowych.

 1. Serwis posiada profile na portalach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oraz YouTube, na których publikuje wiadomości związane z usługami marek JohnnyBros. Administratorzy portali społecznościowych samodzielnie rejestrują zachowania Użytkownika za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym każdą interakcję z profilami Serwisu w ww. sieciach. O pełnym zakresie i celach przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych decydują ich administratorzy.
 2. Serwis ma dostęp do ogólnych statystyk dotyczących informacji o zainteresowaniach i demografii Użytkowników odwiedzających jego sieci społecznościowe (takich jak wiek, płeć, region), generowanych przez administratorów tych sieci społecznościowych. Prowadząc te profile, Serwis ponosi pełną odpowiedzialność za ich utrzymanie, zamieszczane tam treści, informacje publikowane przez samych Użytkowników, w tym w wiadomościach prywatnych, oraz komunikację na wskazanych portalach społecznościowych.
 3. Facebook i Instagram są administrowane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook").
 4. Portal YouTube jest administrowany przez Alphabet Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, USA.
 5. Jeżeli Użytkownik posiada konto na danym portalu społecznościowym, Serwis ma dostęp do jego informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego portalu społecznościowego.
 6. Gdy Użytkownik odwiedza profil prowadzony przez Serwis, administrator danego portalu społecznościowego wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie w celu monitorowania zachowań i działań podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te są zbierane m.in. w celu tworzenia tzw. statystyk strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne o użytkownikach odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Serwis nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez portal społecznościowy do przygotowania m.in. statystyk strony.
 7. Dzięki statystykom strony internetowej generowanym przez portal społecznościowy, Serwis posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z profili prowadzonych przez Serwis oraz które z publikowanych treści cieszą się największą popularnością. Dzięki tym informacjom Serwis ulepsza swoje profile poprzez dokładniejsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i gustów Użytkowników. Za przetwarzanie danych Użytkowników w celu generowania statystyk serwisu odpowiada administrator każdego z wymienionych portali społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu generowania statystyk serwisu oraz o możliwości skorzystania z prawa do ochrony prywatności przyznanego na podstawie obowiązujących przepisów.
 8. Serwis korzysta z usług oferowanych przez serwisy społecznościowe w celu promocji towarów i usług, w tym w szczególności poprzez segmentację użytkowników oraz działania pozwalające na precyzyjne dopasowanie oferty produktowej do Użytkownika (zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminów tych serwisów).
 9. Więcej informacji na temat zakresu ochrony danych osobowych w związku z opracowywaniem statystyk stron oraz możliwości ich bezpośredniego wykorzystania w interakcjach z portalami społecznościowymi można znaleźć na:

§15 Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google Analytics.

 1. Strona internetowa prowadzona przez Serwis korzysta z mechanizmów analitycznych usług internetowych firmy Alphabet Inc ("Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA "): Google Analytics, oraz Google Tag Manager. Google Analytics, oraz Google Tag Manager wykorzystują pliki cookies do analizy korzystania ze stron internetowych. Informacje zebrane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
 2. Jeżeli podczas korzystania z Serwisu aktywowana jest funkcja anonimizacji adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw wymienionych w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W ten sposób w Serwisie aktywna jest funkcja anonimizacji adresu IP.
 3. Na zlecenie operatora strony internetowej Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, sporządzania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Adres IP podany przez przeglądarkę używaną przez użytkownika w ramach Google Analytics nie jest przechowywany z innymi danymi Google.
 4. Serwis wykorzystuje Google Analytics do przeprowadzania analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej obsługiwanej przez Serwis, do ulepszania go oraz do przedstawiania Państwu atrakcyjnej oferty produktów marki JohnnyBros.

§16 Google Ads.

Korzystanie przez Serwis z Google Ads ma na celu promowanie usług JohnnyBros za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych uzyskanych z kampanii reklamowych możliwe jest określenie skuteczności działań promocyjnych prowadzonych przez Serwis. Ma to na celu wyłącznie prezentowanie Użytkownikowi reklam zgodnych z jego upodobaniami sportowymi oraz w celu ulepszenia Serwisu, aby był on bardziej interesujący dla Użytkownika.
Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Google Ads, na urządzeniu Użytkownika zostanie zapisany plik cookie, który jednak nie pozwoli na pełną identyfikację Użytkownika. Zebrane informacje mogą dotyczyć uruchamiania określonych reklam na stronach internetowych i w wyszukiwarce Google, a także u partnerów Google.
Jeśli Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Google, Google może powiązać wizytę Użytkownika w Serwisie z jego kontem. Jeśli Użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Google lub jeśli Użytkownik nie jest zalogowany, możliwe jest również przechowywanie przez Google adresu IP Użytkowników.

§17 Rezygnacja z narzędzi marketingowych.

 1. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce. Jego wybór może wpłynąć na pełne korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Zablokowanie przechowywania danych zbieranych przez pliki cookies dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przesyłania tych danych do Google i przekazywania ich przez Google jest możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać spersonalizowanych ofert z Serwisu lub reklam od partnerów Serwisu, może:
  • a) dokonać odpowiednich ustawień w przeglądarce, rezygnując z plików cookies podmiotów trzecich;
  • b) dezaktywować pliki cookies dla Conversion Tracking, tj. ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookies z domeny www.googleadservices.com (https://www.google.com/settings/ads), a ustawienia te zostaną usunięte po usunięciu plików cookies;
  • c) dezaktywować spersonalizowane reklamy będące częścią kampanii "O reklamach", na stronie http://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienia te zostaną usunięte po usunięciu plików cookies;
  • d) dokonać trwałej dezaktywacji w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
 3. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google dostępnych jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

§18 Zmiany w polityce prywatności.

Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianom, co oznacza, że może to również wpłynąć na przyszłe modyfikacje Polityki Prywatności. Nowe wersje dokumentu będą ogłaszane w ramach Serwisu.